Medezeggenschap

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers.
Daarnaast heeft SALTO een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), het overlegorgaan voor het bevoegd gezag, het College van Bestuur.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, schoolplan, passend onderwijs, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en pedagogisch klimaat. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn.
Kortom: lid zijn van de MR geeft je de gelegenheid mee te denken en je mening te geven over wat er op de school van je kind gebeurt.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden: vier personeelsleden, zijnde: Patrick Smids, Inge Crucq, Liesbeth Korthorst en Hilke van Oosterhout en vier ouders, zijnde: Mike Alberts (voorzitter), Roel Vissers (penningmeester), Myrte Teertstra en Anne Veenstra.


 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de maand, 's avonds plaats.

Wie komen in aanmerking?

Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Trinoom kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.
Verslaglegging van de vergaderingen vindt u op de pagina Nieuws.

Heb je vragen aan de MR of schoolzaken die je graag wil laten bespreken in een MR vergadering? 
Mai dan naar trinoom_mr@salto-eindhoven.nl. Voor vragen over je kind(eren) en/of je klas kun je altijd terecht bij de leerkracht. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zitten medewerkers en ouders van onze scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR onderhoudt nauw contact met het College van Bestuur, dat uiteraard eindverantwoordelijk is voor genomen en te nemen beslissingen. De GMR behandelt zaken die alle scholen aangaan (of een groot aantal scholen) en heeft instemmings, advies- en initiatiefrecht.
 
Met de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in 2007 werd een nieuw begrip geïntroduceerd, namelijk het medezeggenschapsstatuut. Het medezeggenschapsstatuut is een document dat beschrijft hoe de medezeggenschap bij een bestuur is geregeld. Goed beschouwd is het statuut de grondwet voor de medezeggenschap. Het statuut informeert alle betrokkenen over de vorm van de medezeggenschap. Het medezeggenschapsstatuut van SALTO vindt u hier.

U kunt de GMR bereiken via de secretaris: gmr@salto-eindhoven.nl
Cookie instellingen