Regelingen

Klachtenregeling

Ondanks alles kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de schoolleiding en de schoolcontactpersonen altijd bereid tot nader overleg. Wanneer u van mening bent dat uw klacht op school niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan SALTO. Alle SALTO-scholen volgen dezelfde klachtenprocedure met de bijbehorende bijlage. Er is ook een korte samenvatting van de procedure beschikbaar.
 

Regeling Toelating, Schorsing & Verwijdering

Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn voor het College van Bestuur om een kind te schorsen of, in het ergste geval, te verwijderen van de school.
Bij de uitvoering van deze maatregelen, volgt onze SALTO-school een schorsings- en verwijderingsprocedure, zoals beschreven in de regeling ‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’. Deze is in te zien op school en staat gepubliceerd op de website van SALTO.
 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouder(s)/verzorger(s)

Om op een goede manier met elkaar samen te werken, moeten de school en u elkaar blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen van uw kind(eren). Daarom informeren wij u over allerlei relevante zaken die uw kind(eren) en de schoolorganisatie betreffen, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding. Van u verwachten wij dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het onderwijsleerproces van uw kind(eren).
Ook als u gescheiden bent, heeft u recht op bepaalde informatie over uw kind. De school informeert beide ouders, die na de scheiding met het ouderlijk gezag belast zijn, op een gelijke wijze en (indien mogelijk) op een gelijk tijdstip. Als u alleen bent belast met het ouderlijk gezag, informeert de school in eerste instantie alleen u. U bent als ouder met ouderlijk gezag wettelijk verplicht de informatie van de school door te geven aan de ouder die niet met het gezag belast is. Als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst, kan dit door een gesprek aan te vragen bij de directeur van de school. Tijdens dit gesprek verstrekt de directeur geen informatie, die niet aan de ouder met ouderlijk gezag is verstrekt. De directeur kan informatie weigeren te geven, wanneer hij/zij dit in het belang van uw kind(eren) noodzakelijk vindt.
In geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op eenzelfde wijze plaats als aan ouders met ouderlijk gezag.
De school heeft geen informatieplicht aan nieuwe partners. De school verstrekt geen informatie aan de nieuwe relatie, tenzij u als ouder(s) met ouderlijk gezag hierin toestemming verleent/verlenen en (een van hen) ook aanwezig is/zijn bij het gesprek.
Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol ‘Informatieverstrekking aan (Gescheiden) Ouders/Verzorgers’.  
 

Jeugdgezondheid

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Meer informatie vindt u in het informatieblad 'Gelukkig gezonde kinderen' van de GGD.
 

Huiselijk geweld

Binnen het onderwijs hanteren we de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat houdt in dat de school een procedure volgt bij signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel vrouwenbesnijdenis genoemd) en eer gerelateerd geweld. De procedure staat in het Protocol Kindermishandeling Spil Eindhoven beschreven. Dit protocol is in te zien op het kantoor van de interne begeleiding. Indien u hierover vragen heeft, kunt u deze onder andere stellen aan de schoolcontactpersoon.
 

Social Media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel het vele positieve kanten heeft, leert de realiteit dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van sociale media. Met één druk op de knop staat de informatie online,  die naderhand misschien niet makkelijk te verwijderen is. Daarom heeft SALTO een Protocol Internet & Sociale Media opgesteld waarin de afspraken voor leerlingen, u als ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers staan, die op alle SALTO-scholen gehanteerd worden. Wij verwachten van iedereen dat zij bij het gebruik van internet, mail en sociale media de schoolregels en de normale omgangsvormen in acht nemen.
Indien u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en de gevolgen van deze overtreding betrekking hebben op (het functioneren van uw kind op) school, dan kunt u hiervan melding maken bij de groepsleerkracht en/of het managementteam van de school. De school gaat vervolgens het gesprek met de persoon/ personen in kwestie aan en neemt, indien nodig, passende maatregelen. Deze variëren van een waarschuwing tot schorsing of verwijdering van school. Indien de uitlating van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en/of medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, doet de school aangifte bij de politie.
 

Privacy gegevens leerlingen

Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school gegevens van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het ‘Privacyreglement Leerlingengegevens’ van SALTO staat beschreven op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. U hebt als ouder/verzorger recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Indien u dit wenst, legt u een verzoek neer bij de directeur van de school. Aangezien het leerlingdossier vaak uitgebreid is, heeft de school maximaal vier weken de tijd om, na goedkeuring van uw verzoek, het leerlingdossier voor u inzichtelijk te maken. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan bij de directeur.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u die stellen aan de directeur of aan het bestuursbureau van SALTO (tel. 040-2606710).
 

Schoolverzekering

SALTO heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Hier kunt u meer lezen over deze schoolverzekering.
 

Sponsoring

Van sponsoring is sprake als de school giften of extra bijdragen ontvangt. De school kan het sponsorgeld inzetten voor het onderwijs en/of nevenactiviteiten (extraatjes). Aangezien we verantwoord met sponsorgelden omgaan, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan sponsoring moet voldoen. Een van deze voorwaarden is dat wij heldere afspraken maken met alle partijen, voordat we aan sponsoring deelnemen. Meer informatie over sponsoring en de voorwaarden waaraan sponsoring moet voldoen, kunt u vinden in het schoolplan.
Cookie instellingen