Zorg

Leerlingenzorg houdt zich bezig met het welbevinden en de prestaties van alle leerlingen. Het start bij het signaleren van leerlingen die boven of beneden verwachting presteren of zich gedragen. Leerkrachten zijn de eerste personen die deze zaken monitoren. Zij maken hiervoor gebruik van observatie-instrumenten en het CITO leerlingvolgsysteem. Als blijkt dat een leerling een hulpvraag heeft, gaat de leerkracht in overleg met de interne begeleider van de school, om een plan te maken waarmee aan de hulpvraag voldaan kan worden. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, gaan leerkrachten en intern begeleiders verder in overleg met externen, zoals orthopedagogen, de schoolmaatschappelijk werker, afgevaardigden van de SPIL partners, etc. Op die manier wordt er zoveel mogelijk zorg op maat geboden. Hoe onze zorgstructuur eruit ziet, kunt u hier zien.

Verlengen
Wanneer blijkt dat een kind onvoldoende ontwikkeling laat zien, kan in overleg met leerkracht – ouders – kind – intern begeleider, besloten worden om een schooljaar te verlengen. Voorafgaand aan dit besluit wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. Observaties en toets resultaten dragen bij aan het vormen van een totaalbeeld van het kind. Zo’n besluit valt niet van de een op de andere dag; rond januari worden ouders betrokken in het proces.
Ouders kunnen zelf ook de leerkracht raadplegen bij  twijfels over de overgang naar een volgende groep.
De uiteindelijke beslissing over de plaatsing van een leerling in een groep wordt genomen door de directeur.

Over de overgang naar een volgende bouw kunt u hier lezen.

Sociale veiligheid en de Vreedzame school

School zien wij als de maatschappij in het klein. Een school is, onder andere, de plaats om sociale vaardigheden te oefenen en zich eigen te maken. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen vinden wij een belangrijke taak. Hierbij denken we niet enkel aan de omgang met elkaar, maar ook aan burgerschap. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt? Hoe zorgen we ervoor dat we ons allemaal gezien voelen? Dat we allemaal ons steentje bijdragen aan het klimaat op school en welke rol speel je daar als kind in?
Wij willen kinderen een positieve, actieve en betrokken houding meegeven, waardoor zij hun persoonlijk burgerschap kunnen vormgeven. Daarom zijn we in schooljaar 2018-2019 gestart met de implementatie van de Vreedzame School. Een programma dat handvatten biedt om sociale vaardigheden en burgerschap te oefenen. Samen met alle betrokkenen van onze kinderen willen we Vrijheid in Verbondenheid een centrale plaats geven in onze school. Hierbij hebben we de samenwerking met de kinderopvang en ouders gezocht om mee te denken en doen.
 
Monitoring
Daarnaast zijn alle scholen bij wet verplicht de sociale veiligheid van uw kind(eren) te monitoren. Op onze school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een vragenlijst in te laten vullen. Wij analyseren de resultaten van de vragenlijst en gebruiken de input voor het bijstellen van het beleid met betrekking tot sociale veiligheid. De resultaten van de vragenlijsten van schooljaar 2018-2019 zijn op de website www.scholenopdekaart.nl  te zien.
 
Sociale veiligheid
Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van De Vreedzame School en onze visie op Montessori onderwijs. Meer informtie vindt u in het beleidsplan Sociale Veiligheid. 
Aanspreekpunten in het tegengaan van pesten zijn in eerste instantie de leerkrachten van uw zoon/dochter. Overkoepelend zijn hiervoor de schoolcontactpersonen het aanspreekpunt. De pest coördinator heeft de coördinatie over het (anti-)pestbeleid dat onderdeel is van ons sociaal veiligheidsplan.  

Schoolcontactpersoon: Elizabeth van der Werff

Pestcoördinator: Liesbeth Korthorst
 
Cookie instellingen